r-nuril super 60% k.e

Ta’sir qiluvchi moddalar:
Xlopirifos 530 g/l + Sipermetrin 70 g/l
Tashqi ko’rinishi:
Suyuqlik, sariq rangda
Zaharlilik darajasi: 3 sinf
Qadog’i: 5 litr / 1 litr / 100 ml

 

R-Nuril Super – preparat zararkunandalarga qarshi yuqori samarali vosita bo’lib, uzunburunlar, bargxo’rlar,
shilliq qurt, vizildoq, qo’ng’iz, burgalar, arrakashlar, mevaxo’rlar, g’ovaklovchi, kuyalar, barg’orar qurtlar,
qurtlar, ipakko’rar qurtlar, shiralar, trips, unsimon qurtlar, qalqondorlar, xasva, chigirtkasimonlar va
o’tloq parvonasi, shuningdek fosfoorganik moddalarga ta’sirchan kanalarga qarshi keng qo’llaniladi.
Ushbu preparat hashorotlarning barcha rivojlanish bosqichlari, ya’ni lichinka davridan tortib jinsiy voyaga
yetgan davrigacha bo’lgan vaqtda faol ta’sir ko’rsatish xususiyatiga ega.